Issue 3

July 2017

[ CLICK TO ENLARGE ]

Issue 3: July 2017

Hindi bigo si Duterte at ang DOLE sa paglaban sa kontrakwalisasyon—suportado nila ito

Animo’y nagsisisi at mapagpakumbaba si DOLE Secretary Silvestre Bello III nang kanyang aminin kamakailan sa CNN Philippines na bigo ang kanyang opisinang masawata ang kontraktwalisasyon.

Ngunit hindi ito usapin kung bigo o hindi ang DOLE na wakasan ang kontraktwalisasyon. Ang totoo’y suportado ng DOLE sa ilalim ni Presidente Duterte ang kontraktwalisasyon. Ang malala pa nito, lalo pa itong pinalawig sa ilalim ng gobyernong Duterte.

Naisulat na ni Luke Espiritu, pangulo ng Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms (SUPER), kung paano ginawang mas episyente at moderno ng DOLE ang kontraktwalisasyon. Sa pamamagitan ng DOLE Department Order 174, mayroong ligal at iligal na kontraktwalisasyon. Sa diwa pa lamang ng kautusang ito, kinikilala ni Pangulong Duterte na may “ligal” na kontraktwalisasyon. Taliwas ito sa kanyang pangako noong eleksyon na “contractualization must stop.”

Labag ito sa kagustuhan ng manggagawa na wakasan nang tuluyan ang kontraktwalisasyon. Ngunit ano lang ang pinagbawal ni Duterte? Sabi niya, ang “endo” o end of contract. At ang pakahulugan niya sa “endo” ay ang kaayusang “five months-five months” o trabahong nagtatagal lamang ng limang buwan (sa ilalim ng isang “fixed-term contract”), at bahala na ang employer kung ire-renew nya ang “kontrata” ng manggagawa o hindi. Pinagbabawal na rin ang kontraktwalisayon sa mga “direct hire” o direktang nirekrut ng employer.

Pero kung babasahin ang DO 174, pinapayagan nito ang makabago at mas talamak na kontraktwalisayon—ang empleyo sa ilalim ng “lehitimong” contractor. At marami nang mga contractor, manpower agencies, service providers, at labor cooperatives na mayroong sapat, at kadalasa’y sobra-sobrang kapital na siyang pinapayagan sa DO 174. Laos na ang mga “fly by night” na mga “kabo” o ang kontratang pa-“five months five months.” Ang mga “lehitimong contractor” na ito ay malalaki at may libo-libong manggagawang mananatili’t mananatiling kontraktwal.

Dahil bawal na ang “five months five months,” dapat daw ay gawing regular ang manggagawa, ayon sa pambobola ng DOLE. Kaya ang mga manggagawang inempleyo ng agency ay dapat din daw gawing regular ng agency. Isang malaking kagaguhan ito. Ang relasyon ng agency sa isang “prinsipal” na kumpanya ay likas na kontraktwal.

Kahit gawin pang regular ang manggagawa sa ilalim ng agency, kapag tapos na ang kontrata ng agency niya sa prinsipal na kumpanya, ililipat ulit ang manggagawa sa ibang prinsipal na kumpanya. Ganun pa rin ang sistema, palipat-lipat siya ng kumpanya at trabaho. At paano kung naubusan na ang agency ng mga kliyenteng kumpanya na maaaring pagtrabahuan ng manggagawa niya? Walang trabaho ang manggagawa. Sa bandang huli, walang seguridad ang kanyang trabaho. Nananatili pa rin siyang kontraktwal.

Hindi rin maaaring magka-unyon sa loob ng isang agency, kahit pinapayagan daw ito sa DO 174. Dahil kapag nag-unyon ang mga manggagawa sa agency, tataas ang “service fee” ng agency dahil kalimita’y may pagtaas sa sweldo at benepisyo sa mga kumpanyang may unyon nang lagpas pa sa batas. Hindi ito gaya ng agency na walang unyon na nananatiling mababa ang sahod at benepisyo kung kaya’t mas mababa ang “service fee” nito. Natural na ang pipiliin ng mga kumpanya ay mga agency na walang unyon dahil mababa ang babayaran niya rito.

Sa madaling salita, wawasakin ng modernong anyong ito ng kontraktwalisasyon ang karapatang mag-unyon, na siyang unang sandalan at sandata ng manggagawa para sa kanilang karapatan.

Mananatili’t mananatili ang tindig ng mga manggagawa na dapat wakasan ang kontraktwalisasyon sa lahat ng anyo nito. Kung kaya’t ang pagkakaroon ng “ligal” o “permissible” na kontraktwalisasyon ay taliwas sa pangako ni Duterte. Sa bandang huli, hindi siya bigo sa pagsugpo nito. Sinungaling at traydor siya sa mga manggagawa—hindi bigo—dahil pinapayagan pa rin ito ng DOLE at bagkus, sinusuportahan pa niya ang mas malawak at talamak na anyo ng kontraktwalisasyon—ang lehitimisasyon ng mga dambuhalang contractors at agencies.

Panahon na para isiwalat at singilin si Duterte sa kanyang pagtataksil sa mga manggagawa.

*Si Merck Maguddayao ay secretary-general ng SUPER labor federation.

Editorial Board


Ramani Silva

Sonny Melencio

Ric Reyes

Ed Tadem

Luke Espiritu

Merck Maguddayao

Walden Bello

Kat Leuch

Ellecer 'Budit' Carlos

Aaron Pedrosa

Cover and layout artist

Zeus Agustin

Links

Partido Lakas ng Masa